news
Jan 18, 2017

ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0204-CO1 ot 18.01.2017 г."Внедряване и пазарна реализация на иновативна софтуерна платформа за свободен достъп и публикуване на електронни книги с интегриран мобилен четец", финансиран по процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за вндряване на иновации в предприятията" към ОП "Иновации и конкурентоспоробност" 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 1 398 022.10 лв.,
от които 823 661.27 лв. европейско и 145 351.99 лв. национално финансиране.

Начало: 18.01.2017 г.
Край: 18.07.2018 г.

Общата цел на проекта е да се повиши иновационния капацитет и конкурентоспособност на МОБАЙЛ СИСТЕМС чрез внедряване и пазарна реализация на иновативен за световния пазар продукт в една от тематичните области на ИСИС „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”. Чрез настоящия проект ще се осъществи реализацията на един иновативен в световен мащаб продукт - софтуерна платформа за свободен достъп и публикуване на електронни книги, с интегриран мобилен четец. За постигането на целите, проектът включва дейности по:

1/ Придобиване на ново оборудване - сървърна система (1 бр.) за съхранение и поддръжка на огромната база данни на платформата и мобилни устройства (4бр. мобилни телефони и 4 бр. таблети), необходими в процеса на тестване на платформата с пълните й функционалности в реална среда.

2/ Закупуване на специализирани софтуери (3 бр.), необходими за завършване на пълните функционалности на платформата.

3/ Ползване на помощни услуги за достъп до специализирани софтуерни библиотеки (4 бр.), чрез които се опосредства процеса на тестване, идентифицирането и отстраняването на бъгове/грешки.

В резултат на реализираните по проекта дейности, компанията ще има възможност както да подобри иновационния си капацитет, така и да доведе до пазарна реализация на иновативен продукт, което от своя страна ще спомогне за затвърждаване на пазарните позиции на компанията на световно ниво и експлоатиране на нова пазарна ниша.