news
Jan 18, 2018

В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.001 – 0204 – С01/ 18.01.2017 г., днес 18.01.2018 г. „Мобайл Системс“ ООД публикува процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет „Предоставяне на помощни услуги за достъп до специализирани софтуерни библиотеки:

1/ Помощна услуга за осигуряване на достъп до библиотека за управление на бъговете по време на тестването (1 бр.);

2/ Помощна услуга за осигуряване на достъп до библиотека за интерактивнo отстраняване на грешки (1 бр.);

3/ Помощна услуга за осигуряване на достъп до библиотека за профилинг (1 бр.);

4/ Помощна услуга за осигуряване на достъп до библиотека за автоматизирано разработване на тестови ситуации (1 бр.)."

Краен срок за подаване на оферти: 25/01/2018 г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).