news
Jul 07, 2016

В изпъление на Договор №: BG16RFOP002-2.001-1260-C01, днес 07.07.2016 г. „МОБАЙЛ СИСТЕМС“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез „Публична покана“ с предмет:

„Доставка и внедряване на следните специализирани софтуери“:

1) Софтуерна библиотека за разработка и поддръжка на функцията обмяна на файлове в реално време – 1 бр.

2) Софтуерна библиотека за разработка и поддръжка на функцията персонализация – 1 бр.

3) Софтуерна библиотека за разработка и поддръжка на функцията управление на профила - възможност за синхронизация между различни устройства – 1 бр.

4) Софтуерна библиотека за разработка и поддръжка на функцията за добавяне на собствена облачна услуга (cloud) – 1 бр.

5) Софтуерна библиотека за разработка и поддръжка на функцията за регистрация на потребителя през социални мрежи – 1 бр.

6) Софтуер за виртуализация на сървърите (виртуални машини) - 1 бр.

Краен срок за подаване на оферти — до 17.00 ч. на 18.07.2016 г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).