news
Sep 29, 2017

“МОБАЙЛ СИСТЕМС” ООД успешно приключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-1260
Договор №: BG16RFOP002-2.001-1260-C01
Наименование на проекта: “Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД”
Дата на сключване на договора: 29.03.2016 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 29.09.2017 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 18 месеца
Място на изпълнение: България, Югозападен район, гр. София
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 2 809 041.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 983 164.35 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 1 825 876.65 лв.

Общата цел на проекта, която е реализирана чрез изпълнението на заложените в проекта специфични цели, е да се разшири производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС и да се затвърди високия експортен потенциал на предприятието в ИКТ сферата чрез инвестиции в нови активи. За постигане на посочените цели, по време на проекта се изпълниха дейности за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

В рамките на проекта се закупиха и внедриха следните софтуери:

  • 5бр. специализирани софтуери, необходими за подобряване на производствените процеси и на съществуващите продукти, добавяйки нови функционалности на един от важните за фирмата продукти – мобилното приложение File Commander, както и
  • 1бр. софтуер за виртуализиране на сървърите, чрез който ще бъде въведена виртуална среда на обмен на информация с поне 80% по- голям капацитет в сравнение с наличните физически сървъри в предприятието.

В резултат на реализираните по проекта дейности, компанията разшири пазарните си позиции като оптимизира производствените си процеси и разшири капацитета си по разработване на софтуерните продукти, постигайки по-висока производителност.